Skip to content

¿Xéne nacre´doó COVID-19 ga´maá ten´go júwa weñuú tsi najañuú?

Rí giinii, niwaa´taa´ ri xabií Wuhan China tsí najáñuu numú coronavirus (COVID-19) négoó xuaá ná nungujuii´ xukuu iyaa, xukuu ndúyaa gajmii xcua´nemá na´puu. Ndawaá ndiiyá ri mba´in xabo tsí na´jañúu nanguá´ma negoó ná xuáa ná nawatangujuí´ xukuu iyaa.1

Ri xkuáne´ndiyaa, na´tá rí  xabo mago´ makreduú nandi ru´kue i´wií anguii´, xti´kúu ri magoo makredóne auun xukú tsí ma´mií xó gu´waá ru´kue ma´ne´ nandii, numúu ri naanguáa xó ri gáko ñajuúne.

Xo manu´góne ri xabo imbaa xabo na´ne ndédo nuthamijnée mi´guiwuéño´ ga´mí xabo tsí najáñuu, gue´doo nditáa, narátsí, na´ka iya rakó o ga´maá aerosol.

Aerosol rú´kue magóo mato´oo´ ná xuguí xubiuu xabo (xtetiuu) xi ndayeé xé gajmaa rakó o rau´.

Ri numuu ríga natuxú wiñuu xó nandíi, magó mi´thaá ndínumú xkuání riíga:

Xéne makredó nandíi rú´kue na´thárí marigá´xó nandíi múne xabo tsí cua´dámane.2

Wátha mbayoo maxthá, ru´ko´na´thá wátha mbayoo manún´goo ndédo ndigajmáane anjdo dédo matayaá ri maxtií´kuu´akiá´ ru´ko na´tá rí magó´ matuxuú xó nandíi.2

Ikaa intervalo de serie, ñajuu ri wátha mbayuu ndédo nanun´goo nandii asndo ndédo naxthá tsi najañuu ga´maá mbawii tsi nixthá na nirííga nandii. Ri natuxuune xcuáni, na´ta´ rí  iwaá nacredoone ndedo ináki magiidu nandii.2

Xugíí ruúkue´natha xéne ca´goo ináki riíga natuxuu xó nandíi.

Na ri'ga mata'yaá':
  1. Shereen MA, Khan S, Kazmi A, Bashir N, Siddique R. COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. Journal of Advanced Research 2020;24:91–8. doi:10.1016/j.jare.2020.03.005.
  2. Xie M, Chen Q. Insight into 2019 novel coronavirus — an updated intrim review and lessons from SARS-CoV and MERS-CoV. International Journal of Infectious Diseases 2020. doi:10.1016/j.ijid.2020.03.071.